Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden JIMS Academy regelen de relatie tussen JIMS en de Klant. Door de website te gebruiken en / of in te tekenen voor een product uit het particuliere aanbod van JIMS Academy verklaart de Klant kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden JIMS Academy en aanvaardt ook de toepassing ervan.

IDENTITEIT VAN DE DIENSTVERLENER

JIMS De vennootschap DO INVEST nv, met ondernemingsnummer 0817.092.663, en met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en alle met haar verbonden ondernemingen.

JIMS Academy JIMS Academy is het opleidingscentrum van Jims waar we toegankelijke en kwaliteitsvolle opleidingen in health en fitness training aanbieden.

Klantendienst De klantendienst van JIMS, te contacteren via het telefoonnummer 09/396.11.81 tijdens de kantooruren, via het e-mailadres info@jimsfitness.com of via de Website. De klantendienst kan eveneens worden bereikt aan de hand van een brief verzonden aan JIMS - Klantendienst - Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

DEFINITIES

Klant De Klant is een natuurlijke persoon die beroep wenst te doen op de diensten van JIMS, meer bepaald een opleiding wenst te volgen georganiseerd door de JIMS Academy.

Club Één van de fysieke vestigingen van JIMS.

Website De website https://www.jimsacademy.be of elke andere website verbonden aan de domeinnamen van JIMS.

Algemene Voorwaarden Onderhavige Algemene Voorwaarden JIMS Academy.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Doel: Met deze voorwaarden beoogt JIMS de Klant alle essentiële informatie mee te geven over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving voor of de aankoop van een product uit het particuliere aanbod van JIMS Academy.

 2. Dienstverlening: JIMS Academy biedt opleidingen aan in door JIMS geselecteerde Clubs.
 3. Inschrijving: Personen met een minimumleeftijd van 18 jaar kunnen zich inschrijven voor een opleiding georganiseerd door JIMS Academy. Deze inschrijving kan gebeuren via de Website. Door zich in te schrijven verklaart de Klant de Algemene Voorwaarden JIMS Academy te hebben gelezen en deze ook te aanvaarden. JIMS kan een inschrijving van een Klant weigeren mits het geven van een motivatie. De Klant zal bij inschrijving de volledige som van het inschrijvingsgeld verschuldigd zijn. Hiervoor zal de Klant een factuur ontvangen (zie punt 7). Er zal in geen geval een terugbetaling worden toegekend, met uitzondering van annulering (zie punt 6). De inschrijving is voltooid zodra JIMS deze heeft bevestigd aan de Klant via e-mail.

 4. Opleidingen: JIMS Academy behoudt zich het recht voor de planning van de opleidingen te wijzigen om organisatorische redenen. Ook kan JIMS Academy ingeplande opleidingen annuleren, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. JIMS Academy zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, ten laatste 48 uur voor aanvang van de door de Klant gekozen opleiding.

  Indien voor een opleiding het aantal ingeschrevenen lager ligt dan het minimumaantal, vereist voor die specifieke opleiding, behoudt JIMS Academy zich het recht voor de opleiding (a) te annuleren of (b) een nieuwe datum voor de opleiding voor te stellen aan de Klant, onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden als de initiële inschrijving. De Klant heeft in dit geval de keuze om (a) een integrale terugbetaling te vragen of (b) de nieuw voorgestelde opleiding en data te aanvaarden.  
 5. Afwezigheid herroepingsrecht: Vermits een opleiding steeds op een vooraf vastgesteld ogenblik plaatsvindt, is de wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht bij overeenkomsten gesloten op afstand van toepassing.

 6. Annulering van een op afstand afgesloten contract: JIMS laat de Klant niettemin toe een inschrijving kosteloos te annuleren tot 30 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Bij tijdige annulering zal de terugbetaling als volgt geschieden: JIMS zal de som die de Klant betaald heeft voor het product terugbetalen. Bij laattijdige annulering, d.w.z. annulering na 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling. Indien de Klant de termijn van 30 kalanderdagen niet respecteert, zal het niet meer mogelijk zijn de inschrijving kosteloos te annuleren, tenzij de Klant zich op overmacht kan beroepen.

 7. Prijzen en betalingswijzen: De prijzen van de opleiding, vermeld op de Website, omvatten: het inschrijvingsrecht, de prijs equivalent met de aangeboden opleiding, alle taksen en administratiekosten. JIMS kan de prijzen op elk moment wijzigingen, op voorwaarde dat er nog geen verkoop tot stand werd gebracht. Voor de verschuldigde bedragen van de inschrijving zal de Klant een factuur ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres. Deze dient betaald te worden op het bankrekeningnummer van JIMS. JIMS moet de betaling uiterlijk de eerste opleidingsdag ontvangen hebben. Indien dit niet gerespecteerd wordt door de Klant, behoudt JIMS zich het recht voor de inschrijving te annuleren en de Klant te weigeren tot de gekozen opleiding. Ook zal in geval van laattijdigheid van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het onbetaald bedrag verhoogd worden met verwijlintresten van 8 procent alsook een forfaitaire schadevergoeding van maximum 20 EUR indien het verschuldigd bedrag kleiner is dan 150 EUR, indien het verschuldigd bedrag ligt tussen 150.01 EUR en 500 EUR 30 EUR en 10 procent van het verschuldigd bedrag op de schijf tussen 150.01 EUR en 500 EUR en indien het verschuldigd bedrag hoger ligt dan 500 EUR 65 EUR en 5 procent van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500.01 EUR, met een maximum van 2000 EUR. 

 8. Evaluatie: Bij voltooiing van bepaalde opleidingen van JIMS Academy worden evaluatiemomenten georganiseerd onder de vorm van testen. Alle testen die bij een opleiding horen moeten succesvol afgerond zijn, d.w.z. de Klant moet geslaagd zijn voor elk onderdeel van de evaluatie om een JIMS Academy certificaat te ontvangen. De Klant kan deelname aan de evaluatiemomenten tot 14 kalanderdagen voor de datum van de test annuleren door een e-mail te sturen naar hello@jimsacademy.be. De Klant kan zich in dit geval inschrijven voor de testen op een ander ogenblik naar keuze, mits er nog beschikbaarheden zijn. Indien de Klant nalaat JIMS tijdig te verwittigen of helemaal niet deelneemt aan de testen betekent dit dat de Klant als niet geslaagd beschouwd wordt voor de opleiding. Indien de Klant alsnog een JIMS Academy certificaat wenst te ontvangen, dient hij zich opnieuw in te schrijven voor de opleiding en deze opnieuw te doorlopen.

 9. Huisreglement: Alvorens een Club te betreden of gebruik te maken van de dienstverlening van JIMS Academy, verklaart de Klant op de hoogte te zijn van en kennis te hebben genomen van het hieronder opgesomde huisreglement en verbindt de Klant zich ertoe om het huisreglement te allen tijde na te leven en te respecteren:

 • Opleiding volgen in bloot bovenlichaam, zonder correcte sportschoenen of met een hoofddeksel is niet toegestaan. Alleen sport gerelateerde hoofdbedekking, zoals een sportbandana, is toegestaan. De reden hiervoor is ongeval-en blessurepreventie & hygiëne. 
 • Tijdens de opleiding is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Het respectvol omgaan met andere Klanten en staff, alsook het respectvol behandelen van het materiaal.
 • Na de opleiding moeten de gebruikte materialen schoongemaakt worden met de daartoe voorziene producten.
 • Losse onderdelen (gewichten, dumbbells, ed.) moeten na gebruik terug op hun plaats worden gelegd.
 • De slotjes van de kleerkastjes dienen bij het verlaten van de Club verwijderd te worden. Zo niet zal JIMS deze slotjes verwijderen op het einde van de dag en de inhoud van het kastje naar de verloren voorwerpen brengen, dit zonder enig verweer van de Klant of recht op schadevergoeding. Hangslotjes kunnen aangekocht worden aan de balie of bij de medewerkers. JIMS kan de toegang tot de opleiding weigeren indien de Klant gedrag vertoont dat indruist tegen het huisreglement of dat schadelijk is voor het ordentelijk verloop van de opleiding. Deze weigering gebeurt zonder terugbetaling of vergoeding aan de Klant.

10. Medische toestand: De algehele gezondheid van de Klant moet het toelaten om gebruik te maken van de diensten van JIMS Academy op een veilige manier. Dit wil zeggen dat de Klant geen gebruik mag maken van de diensten van JIMS Academy indien dit nadelig zou zijn voor diens gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie en die van anderen. JIMS raadt de Klant aan om bij twijfel een medische raadpleging bij een gespecialiseerde arts te doen.

11. Aansprakelijkheid: Behoudens in geval van schade voortvloeiend uit bedrog, opzet of grove schuld van JIMS, haar aangestelden, of lasthebbers, zal JIMS en/of haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, materiële of immateriële, incidentele of gevolgschade.

JIMS en/of haar bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die het eigendom zijn of in het bezit waren van de Klant, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van JIMS, haar aangestelden, of lasthebbers.

Het gebruik maken van de diensten van JIMS, met name het volgen van een opleiding, is op geheel eigen risico van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor de sportieve keuzes die hij of zij maakt, en dient zich desgevallend te laten adviseren door een kinesist of een arts.

De Klant is integraal aansprakelijk voor elke vorm van schade die hij of zij heeft toegebracht aan JIMS, haar aangestelden of haar lasthebbers.

12. Intellectueel eigendom: Alle inhoud van de Website (namelijk teksten, foto's ed.) en het cursusmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de opleiding zijn auteursrechtelijk beschermd alsook beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze inhoud mag niet op een andere website worden geplaatst, niet elders gepubliceerd worden en niet aangepast worden zonder toestemming van JIMS.

13. Vragen of klachten: De Klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de Klantendienst terecht. JIMS streeft ernaar geschillen zo veel mogelijk in der minne te regelen.

Wanneer het niet mogelijk is om in der minne tot een oplossing te komen, kan de Klant (indien hij kwalificeert als consument) het geschil voorleggen aan de Consumentenombudsdienst.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en zal het geschil worden onderworpen worden aan het Belgische recht.

14. Geldigheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Algemene Voorwaarden het dichtst benadert.

Het feit dat JIMS nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

JIMS behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Op lopende overeenkomsten, blijven evenwel steeds de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Elke nieuwe/vernieuwde aanmelding van een artikel na een wijziging van de algemene voorwaarden, houdt een kennisname en aanvaarding in van de nieuwe, op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden.  

15. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: De dienstverlening zoals omschreven in deze voorwaarden vereist de inzameling en verwerking van bepaalde persoonsgegevens van de Klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de Klant is uitermate belangrijk voor JIMS. JIMS maakt er dan ook een punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd de rechten van de Klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens.

JIMS verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de Privacyverklaring. De Privacyverklaring is online te raadplegen via de Website of kan worden opgevraagd bij de Klantendienst. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De Klant verbindt zich ertoe JIMS tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn/haar gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde JIMS toe te staan een correcte dienstverlening te bieden. 

V0202302230


Bijzondere Aanvullende Voorwaarden JIMS Academy

De Bijzondere Aanvullende Voorwaarden JIMS Academy zijn de voorwaarden die naast de Algemene Voorwaarden JIMS Academy van toepassing zijn op de relatie tussen JIMS en de Klant, op voorwaarde dat de Klant handelt in hoedanigheid van Medewerker bij JIMS (hierna: de JIMS-medewerker). Door de website te gebruiken en / of in te tekenen voor een product uit het particuliere aanbod van JIMS Academy verklaart de JIMS-medewerker kennis te hebben genomen van de Bijzondere Aanvullende Voorwaarden JIMS Academy en aanvaardt ook de toepassing ervan.


IDENTITEIT VAN DE DIENSTVERLENER

JIMS De vennootschap DO INVEST nv, met ondernemingsnummer 0817.092.663, en met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en alle met haar verbonden ondernemingen.

JIMS Academy JIMS Academy is het opleidingscentrum van Jims waar we toegankelijke en kwaliteitsvolle opleidingen in health en fitness training aanbieden.

Klantendienst De klantendienst van JIMS, te contacteren via het telefoonnummer 09/396.11.81 tijdens de kantooruren, via het e-mailadres info@jimsfitness.com of via de Website. De klantendienst kan eveneens worden bereikt aan de hand van een brief verzonden aan JIMS - Klantendienst - Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

DEFINITIES

Klant De Klant is een natuurlijke persoon die beroep wenst te doen op de diensten van JIMS, meer bepaald een opleiding wenst te volgen georganiseerd door de JIMS Academy.

JIMS-medewerker De JIMS-medewerker is een Klant die, onder welke contractuele vorm dan ook, werkt voor DO INVEST NV, JIMS NV, DO INVEST LUX SA of een andere met haar verbonden onderneming.

Club Één van de fysieke vestigingen van JIMS.

Website De website https://www.jimsacademy.be of elke andere website verbonden aan de domeinnamen van JIMS.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De JIMS-medewerker kan zich inschrijven voor een opleiding aan de JIMS Academy zonder de in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden vermeldde prijs verschuldigd te zijn.
 2. De JIMS-medewerker ontvangt een kortingscode die bij de inschrijving via de Website ingegeven kan worden.
 3. JIMS behoudt zich het recht voor de JIMS-medewerker alsnog 50 procent van de normale deelnameprijs, die terug te vinden is op de Website, aan te rekenen indien de JIMS-medewerker niet aanwezig is op de ingeboekte opleiding. Dit artikel is niet van toepassing in geval van overmacht of ziekte van de JIMS-medewerker, op voorwaarde dat hij een geldig doktersattest kan voorleggen.

V0202302230